the suicide squad the suicide squad  สนุกสนานไหมต้องเรียกว่าดูภาคนี้แล้วลืมของโบราณไปได้เลย ภาคนี้สนุกกว่ามากมาย ให้ระลึกถึงความยียวนกวนใจใน Guardian Of The Galaxy แม้กระนั้นในเรื่องนี้ James […]